دیس ترک Dark از بهنام۴۰۰ و هرکس

دیس ترک جدید از بهنام۴۰۰ و سروک هرکس (رپکن کرد زبان) به نام Dark

  ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

  Behnam400 Ft Sarok Harkas/Shahre Farang

  موزیک شهر فرنگ از بهنام۴۰۰ و سروک"…
  ۱۳۹۷/۰۱/۱۳

  Behnam400 Ft Sarok Harkas/Dark

  دیس ترک Dark از بهنام۴۰۰ و هرکس"…

  پیشنهادها

  بستن