به زودی خلاف سنگین از سردار و حسرت

سینگل ترک جدید سردار و حامد حسرت به نام خلاف سنگین شنبه(۱اردیبهشت) ساعت 9 شب منتشر خواهد شد

  ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

  Sardar Ft Hasrat/Khalaf Sangin

  موزیک خلاف سنگین از سردار و حسرت"…
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۴

  Sardar Ft Hasrat/Khalaf Sangin (Teaser)

  به زودی خلاف سنگین از سردار و حسرت"…

  پیشنهادها

  بستن